Burmistrz otrzymał absolutorium i wotum zaufania

Rada Miejska w Pruchniku oceniła działalność Wacława Szkoły, burmistrza Pruchnika i realizację gminnego budżetu w roku 2021 udzielając wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok.

 

Na XXXIII Sesji Rady Miejskiej podsumowana została działalność gminy poprzez przedstawienie i debatę nad raportem o stanie Gminy Pruchnik za 2021 rok. Oceniono działalność Burmistrza Pruchnika, jako organu wykonawczego gminnego samorządu i zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu.

Rada poprzez Komisję Rewizyjną dokonała kontroli prawidłowości wykonania budżetu w 2021 roku. Komisja na podstawie przedłożonych dokumentów i sprawozdań pozytywnie oceniła działalność Burmistrza i prawidłowość realizacji zadań składając wniosek do Rady Miejskiej o udzielenie absolutoriom za miniony rok. Również organ kontrolny gminy – Regionalna Izba Obrachunkowa, pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz wniosek Komisji Rewizyjnej.

Podczas sesji zwrócono uwagę, że praca Burmistrza jest doceniana w skali całego województwa. Radny Jan Kos, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej przypominając zrealizowane w 2021 r. inwestycje, ogólne procentowe wykonanie budżetu i pozyskane środki zewnętrzne stwierdził, że udzielenie absolutoriom Burmistrzowi Pruchnika jest w pełni uzasadnione. Radny Władysław Flak, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych podkreślił również problemy, z jakimi należy się mierzyć przy realizacji budżetu, głównie rosnące koszty funkcjonowania oświaty i konieczność wydatkowania znaczących środków z budżetu gminy –   spowodowane przede wszystkim przez spadek liczby dzieci. Radny wyraził opinię, że często duże inwestycje takie jak termomodernizacja szkół czy budowa chodników przy drogach na terenie gminy, na które gmina wydatkuje ogromne środki nie są zauważane przez mieszkańców. Podkreślił również, że nominacja Pana Burmistrza przez stowarzyszenie samorządowców jest bardzo mocną przepustką do udzielenia absolutorium. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Pruchnik za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych udzielenie wotum zaufania i absolutorium stało się formalnością.

Burmistrz W. Szkoła podziękował za udzielone absolutorium, które jak stwierdził, będzie zachętą do dalszej pracy, na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Opr. EK