Budżet na niełatwe czasy

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Przeworska radni uchwalili budżet na 2022 rok. Podjęto też uchwały dotyczące wynagrodzenia burmistrza oraz wysokości diet radnych.

 

Sesja odbyła się jeszcze w 2021 roku, 29 grudnia. Radni byli na niej dość jednomyślni. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu miasta na 2022 rok. Zanim doszło do głosowania, zostały przedstawione jego założenia. I tak, dochody określa się w kwocie 72,7 mln zł, z czego dochody bieżące stanowią ponad 71,1 mln zł, a dochody majątkowe –ponad 1,5 mln zł. Wydatki budżetu określone zostały na kwotę blisko 75,5 mln zł, z czego wydatki bieżące to blisko 70,5 mln zł, a wydatki majątkowe – ponad 5 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 2,7 mln zł, a głównymi źródłami jego pokrycia mają być długoterminowe kredyty i pożyczki oraz wolne środki.

Burmistrz Leszek Kisiel zaznaczył tytułem uzupełnienia, że budżet po stronie wydatków będzie zdecydowanie wyższy niż określony w uchwale, co ma związek ze zmianą konstrukcji budżetu. Chodzi o środki na inwestycje i wydatki bieżące, które są już wprawdzie na koncie, ale nie mogły być jeszcze w tym budżecie wprowadzone – stanie się to prawdopodobnie w lutym bądź marcu po zakończeniu wewnętrznych procedur.

Wśród inwestycji, które zostały zaplanowane na 2022 rok Burmistrz wymienił m.in. kolejny etap remontu ul. Klonowej, przebudowę związaną z zabezpieczaniem osuwisk na ulicach Wałowej, Krętej i Bernardyńskiej, a także przebudowę dróg miejskich, na którą miasto otrzymało prawie 5 mln zł dofinansowania – chodzi o ul. Cichą, Piłsudskiego, Kąty, Stolarską i Korczaka, które mają zostać przystosowane do nowego budownictwa poprzez wykonanie odwodnienia i budowę nowych dróg. W budżecie zabezpieczono też środki na m.in. budowę drogi 835, wspólny z Gminą Wiejską Przeworsk remont drogi granicznej Pod Rozborzem, przebudowę boiska pod lekkoatletykę, remont pomnika Władysława Jagiełły oraz utworzenie strefy płatnego parkowania, o czym informowaliśmy wcześniej. Powiatowi Przeworskiemu zostanie przekazana dotacja w wysokości 130 tys. zł z przeznaczeniem na remont kolejki wąskotorowej, a samorządowi Województwa Podkarpackiego – dotacja w wysokości ponad 250 tys. zł na funkcjonowanie Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, z której korzystają mieszkańcy. Jak poinformował Burmistrz, miasto w ciągu kilku najbliższych lat chce też skupić się na doprowadzeniu starego i nowego cmentarza do stanu, którego nie trzeba się będzie wstydzić. Chodzi m.in. o przebudowę alejek i remont kaplicy, co jak się szacuje, pochłonie ok. 2 mln zł.

To nie jest łatwy budżet, ale żyjemy w niełatwych czasach – dodał Burmistrz dziękując radnym, którzy jednogłośnie poparli projekt budżetu.

 

W górę z konieczności

W dalszej części obrad radni głosowali w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Przeworska, co związane jest ze zmianą ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Jak zaznaczyła sekretarz miasta Agnieszka Zakrzewska, proponowana wysokość wynagrodzenia dla burmistrza jest najniższa z możliwych określonych we wspomnianej ustawie. I tak, na miesięczne wynagrodzenie burmistrza Przeworska Leszka Kisiela składać się będzie: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 8.344 zł, dodatek funkcyjny – 2.760 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Ponadto Burmistrzowi zgodnie z przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Miesięczne diety radnych kształtują się następująco: przewodniczący Rady Miasta będzie otrzymywał 60% kwoty maksymalnej (1.930 zł), wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący komisji – 48% (1.540 zł), zastępcy przewodniczących komisji – 43% (1.380 zł) oraz pozostali radni – 41% (1.320 zł).

 

DP