Asystenci Osób Niepełnosprawnychw Gminie Przeworsk

Gmina Przeworsk przystąpiła do realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”. Na realizację zadania pozyskano środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, w wysokości: 238 182,75 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, w tym także dla seniorów.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Gmina Przeworsk w obecnej edycji programu planuje, przy udziale minimum 15 asystentów osób niepełnosprawnych, zrealizować 5805 godzin usług, realizacja usług potrwa do  31 grudnia 2021 roku. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku.