Absolutorium dla Wójta

W środę, 17 czerwca, odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Tryńcza, podczas której została przeprowadzona procedura absolutoryjna.

 

Rada Gminy Tryńcza przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi, rozpatrzyła raport o stanie gminy za rok 2019. Zgodnie z procedurą, radni zapoznali się też z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinią Komisji Rewizyjnej i wnioskiem w sprawie absolutorium, czego efektem było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Tryńcza za 2019 r. oraz w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2019 rok. Radni nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu, czego wynikiem było jednogłośne udzielenie wójtowi Ryszardowi Jędruchowi absolutorium za 2019 r. Gratulacje na ręce Wójta złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Nowak oraz obecni na Sesji wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch oraz starosta przeworski Bogusław Urban.

DP/UG Tryńcza