12 radnych za Burmistrzem

Waldemar Paluch, burmistrz Jarosławia otrzymał na sesji Rady Miasta zwołanej w poniedziałek, 21 czerwca absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Głosowało 20 radnych. 12 było za. Ośmiu się wstrzymało.

 

Sesja absolutoryjna była podsumowaniem gospodarki finansowej oraz wykonywania zadań samorządu. Przed rozpatrzeniem wykonania budżetu burmistrz przedstawił raport o stanie miasta. W obszernej informacji znalazły się zadania wykonywane w ubiegłym roku. RM nie wnosiła uwag do raportu u głosami 12 do 7, przy jednym wstrzymującym się udzieliła W. Paluchowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdania finansowego za ubiegły rok przygotowane przez Annę Gołąb, skarbnik miasta. W minionym roku dochody wyniosły ponad 195 mln zł. Z czego około 53 mln zł stanowiły fundusze przekazane na zadania zlecone. Wydatki zamknęły się w kwocie 197,5 mln zł. Zakładany deficyt w wysokości 10,5 mln zł zwiększył się i wyniósł 16,7 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa badająca sprawozdanie finansowe zaopiniowała pozytywnie udzielenie absolutorium burmistrzowi Jarosławia. Taką samą opinię wyraziła Komisja Rewizyjna RM. Ostatecznie wynikiem 12 za i przy 8 radnych wstrzymujących się od głosu udzielono absolutorium dla burmistrza.

erka